ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැස්බෑව, කොළඹ, ගෝනපොල, පිළියන්දල

ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Nethmi Yashodha (ස්ත්‍රී) - Teacher at Leeds International School Panadura, BA. Business Management [University of Northampton].

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
නිවසට පැමිණ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Aruna Paul (පුරුෂ) - MA [USA], 37 years of local and international experience.
ස්ථානයන්: අළුබෝමුල්ල, නාගොඩ, පානදුර, බණ්ඩාරගම, මොරටුව, වස්කඩුව, වාද්දුව

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පානදුර

Sugath Rathnasinghe (පුරුෂ) - MA, BA in English (uoc), Diploma in  Advanced English (uoc), English Trained, E.L.T (uoc), National Diploma in English (SLIATE).
ස්ථානයන්: කළුතර, පානදුර, බණ්ඩාරගම, රත්

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පානදුර

 Grade 1 to A/L All Subjects