ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 11

Dinushika Fernando (ස්ත්‍රී) - B.B.A Sp. [University of Colombo].
ස්ථානය: අළුබෝමුල්ල

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 11
නිවසට පැමිණ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Aruna Paul (පුරුෂ) - MA [USA], 37 years of local and international experience.
ස්ථානයන්: අළුබෝමුල්ල, නාගොඩ, පානදුර, බණ්ඩාරගම, මොරටුව, වස්කඩුව, වාද්දුව

 Grade 1 to A/L All Subjects