කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් ඉංග්‍රීසි පන්ති | ඉංග්‍රීසි පන්ති කථනය

Global Language Institute - Classes conducted by a well-qualified teacher with over 15 years of experience in teaching for private and international schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඳාන, ජා-ඇල

ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Mohamed Aniff (පුරුෂ) - A qualified English teacher at Royal English Academy.
ස්ථානයන්: ගම්පහ, මීගමුව

ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට G.C.E. සා/පෙළ

B. Rishika (ස්ත්‍රී) - Honours pass in Young Learners Teaching exam at IIMSD, Band 2 in TKT Module 1, Honours passes in all graded examinations at IWMS.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

දෙවන බස දෙමළ ( Sin / EN ) / English and Health Science for all grades

Anusha Subramaniam (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, ජා-ඇල, නුගේගොඩ, මීගමුව, රත්මලාන, වත්තල, සීදුව

පන්ති සඳහා OL සහ AL Local/ Cambridge/ Edexel / IBDP විෂය නිර්දේශය

Manoj Rasandhika (පුරුෂ) - BBA, MBA, Over 15 years experience as a teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කුලියාපිටිය, කොච්චිකඩේ, ජා-ඇල, දන්කොටුව, පන්නල

පන්ති සඳහා OL සහ AL Local/ Cambridge/ Edexel / IBDP විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

Dinesha Perera (ස්ත්‍රී) - Lecturer in English. Uses modern methods in teaching. Conducts lessons understanding learner needs.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඳාන, කොළඹ, ජා-ඇල, මහබාගේ, මීගමුව, වත්තල

නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ඉංග්‍රීසි, ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ

Kumudha Selverajah (ස්ත්‍රී) - An IT business analyst and a software engineering graduate, B.Eng Software Engineering (Staffordshire University - UK).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, මීගමුව, හලාවත

නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ඉංග්‍රීසි, ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ
ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුහුණු පාඨමාලා for School Children, Adults, Professionals and Teachers

Noel Perera (පුරුෂ) - MA in TESOL [University of Southern California], Instructional Designing for e-learning [University of Maryland].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, කුරණ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුහුණු පාඨමාලා for School Children, Adults, Professionals and Teachers
සා/පෙළ වාණිජ (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්), සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති, සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Poorna Warnakulasooriya (ස්ත්‍රී) - MBA [Cardiff Metropolitan University, UK], BSc in Accounting SP. [USJP], Chartered Accountancy (Business level qualified).

සා/පෙළ වාණිජ (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්), සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති, සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
ඉංග්‍රිසි භාශාව හා කථක් නර්තනය

Amantha Fernando (පුරුෂ) - B.A (Hons.) English and TESOL, Nrithya Visharad (kathak).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොච්චිකඩේ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මීගමුව, වෙන්නප්පුව

පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය / ඉංග්‍රීසි / ප්‍රාථමික විෂයයන් / සා/පෙළ

Ramya (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Art in Sociology specialized in English Literature, 6 year Experience at John Paul College.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මීගමුව, වෙන්නප්පුව, හලාවත

පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය / ඉංග්‍රීසි / ප්‍රාථමික විෂයයන් / සා/පෙළ
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති

Jerome (පුරුෂ) - Aa CELTA-qualified English teacher with 15 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල

ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති
London English College - නුගේගොඩ සහ මීගමුව

Trained teachers from Kuma Iddamallena Leadership Academy conducts Spoken/Business English and O/L English Literature classes.
ස්ථාන: නුගේගොඩ, මීගමුව

London English College - නුගේගොඩ සහ මීගමුව

 Grade 1 to A/L All Subjects