ඉංග්‍රීසි පන්ති - ව්‍යාකරණ සමඟ ඉංග්‍රීසි

Malshan Kulathilake (පුරුෂ) - Teaching English since 2011 to government and Cambridge students.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ගාල්ල, මහර, මාකොළ, සපුගස්කන්ද

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ව්‍යාකරණ සමඟ ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි භාෂාව / එලකියුෂන් / IELTS / ඉංග්‍රීසි කථනය / සංගීත පන්ති

Ms. K.Perera (ස්ත්‍රී) - British qualified International school teacher, Diploma in English, Associate Diploma in teaching speech and drama (Elocution).
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, දළුගම, මහර

 Grade 1 to A/L All Subjects