කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් ඉංග්‍රීසි පන්ති | ඉංග්‍රීසි පන්ති කථනය

Global Language Institute - Classes conducted by a well-qualified teacher with over 15 years of experience in teaching for private and international schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඳාන, ජා-ඇල

ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Shehani Leomalie Perera (ස්ත්‍රී) - An international school teacher with over 15 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ජා-ඇල

දෙවන බස දෙමළ ( Sin / EN ) / English and Health Science for all grades

Anusha Subramaniam (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, ජා-ඇල, නුගේගොඩ, මීගමුව, රත්මලාන, වත්තල, සීදුව

පන්ති සඳහා OL සහ AL Local/ Cambridge/ Edexel / IBDP විෂය නිර්දේශය

Manoj Rasandhika (පුරුෂ) - BBA, MBA, Over 15 years experience as a teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කුලියාපිටිය, කොච්චිකඩේ, ජා-ඇල, දන්කොටුව, පන්නල

පන්ති සඳහා OL සහ AL Local/ Cambridge/ Edexel / IBDP විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Classes for local and Cambridge students

උපදේශක: Mrs. A. Herath (ස්ත්‍රී‍) - B.A.(English), M.A.(English Literature), PGDE TESL, Reading for PhD.
ස්ථානය: ජා-ඇල

ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

Dinesha Perera (ස්ත්‍රී) - Lecturer in English. Uses modern methods in teaching. Conducts lessons understanding learner needs.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඳාන, කොළඹ, ජා-ඇල, මහබාගේ, මීගමුව, වත්තල

සා/පෙළ වාණිජ (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්), සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති, සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Poorna Warnakulasooriya (ස්ත්‍රී) - MBA [Cardiff Metropolitan University, UK], BSc in Accounting SP. [USJP], Chartered Accountancy (Business level qualified).

සා/පෙළ වාණිජ (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්), සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති, සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
ඉංග්‍රිසි භාශාව හා කථක් නර්තනය

Amantha Fernando (පුරුෂ) - B.A (Hons.) English and TESOL, Nrithya Visharad (kathak).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොච්චිකඩේ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මීගමුව, වෙන්නප්පුව

ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Malsha Perera (ස්ත්‍රී) - A graduate with a B.A (Special) [USJP], Reading for a Master's Degree in Linguistics [University of Kelaniya].
ස්ථානය: ජා-ඇල

ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය උපකාරක පන්ති

Michelle Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - Thorough syllabus coverage, Revision and exam techniques, Exam motivation and preparation.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, කොළඹ, ජා-ඇල, වත්තල

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය, IELTS

R. Francis (ස්ත්‍රී) - Currently work as a teacher of English at a leading international school in the country, Visiting lecturer for a private campus.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන

ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති

Jerome (පුරුෂ) - Aa CELTA-qualified English teacher with 15 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල

ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති
Online / Home Visit උපකාරක පන්ති

Pubudu Rathnasiri (පුරුෂ) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ, ජා-ඇල, පැලවත්ත, පෑලියගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, වත්තල

Online / Home Visit උපකාරක පන්ති
Elocution Class

Mrs Namalee Wijesuriya (ස්ත්‍රී‍), Qualifications: Elocution IWMS Diploma, years of experience in several International Schools. ස්ථාන: ජා-ඇල, ශ්‍රී ලංකාව

 Grade 1 to A/L All Subjects