මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

පෞද්ගලික පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ G.C.E (සා/පෙළ) සාහිත්‍යය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Upasena Gamage (පුරුෂ)
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Special trained, TESL (Diploma in teaching teaching English as a Second Language, at NIE)
IELTS, 32 years experience in teaching English at government schools 12 years of experience in teaching Literature.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
English language and G.C.E(O/L) Literature
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
121/3 Lindamulawaththa Road, Pattiwila, Gonawala, කැලණිය


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගම්පහ

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18951
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 13 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 15 පෙබරවාරි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 14 පෙබරවාරි 2021