සැමට ඉංග්‍රීසි පන්ති

Dharmawardhana Ekanayeka (පුරුෂ) - Over 20 years experience in English teaching.
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ, දෙල්ගොඩ, නුගේගොඩ

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), සෞඛ්‍යය විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව

Eතේමා Institute - Institute for Mainly Development of English Medium Education by using new methods and activities where students will learn by doing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙල්ග

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), සෞඛ්‍යය විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

උපදේශක: Vidura (පුරුෂ‍) - British Council certificated and I am Cambridge University certified [CELTA] English teacher, Over 10 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි  කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

 Grade 1 to A/L All Subjects