ඉංග්‍රීසි පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ සිසුන් සඳහා

Chamantha Tharinda (පුරුෂ) - An undergraduate following a psychology degree at NIBM.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, ගනේමුල්ල, බුලුගහගොඩ, රාගම, වත්තල

 Grade 1 to A/L All Subjects