ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති

Anuradha Imeshani (ස්ත්‍රී) - Bachelor in English and English Literature [USJP]. Working as a government English teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගාල්ල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්), Public Speaking, ඉංග්‍රීසි කථනය (ඔන්ලයින්)

Nishani Gunawardana (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Education (First Class) [Horizon Campus], TKT [Cambridge University London].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගාල්ල, හික්කඩුව

ඉංග්‍රීසි භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්), Public Speaking, ඉංග්‍රීසි කථනය (ඔන්ලයින්)

 Grade 1 to A/L All Subjects