ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - By a qualified teacher

Jeewani Priyangika (ස්ත්‍රී) - Bachelor's degree in education and more than 20 years of teaching experience in government schools local syllabus.

 Grade 1 to A/L All Subjects