පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 5 සිට 11 (දේශීය විෂය නිර්දේශය)

Ackiel Careem (පුරුෂ) - Past pupil of Wesley College. Pursued Mathematics for Advanced Level subject stream. Currently pursuing Computer Science degree.

IELTS / TOFEL / City & Guilds / English for Grade 9 to A/L [Local / International]

S. Perera (ස්ත්‍රී) - I originate from the IT Field ending up as an IT Consultant and have diverted in to the Corporate Training segment over 10 year back.
ස්ථානයන්: කොළඹ, තලවතුගොඩ

දේශීය විෂය නිර්දේශයේ පන්ති පවත්වන උපාධිධාරී ගුරුතුමිය

Mithma Welikanna (ස්ත්‍රී) - Completed HND in Law, Bachelor's Degree in Law with a First Class. Currently reading Attorneys at the Sri Lankan Law College.

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - BSc (OUSL) graduate teacher, Over 7 year experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6/7, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

නීති වේදය (LL.B / Attorney-at-Law)

Kanishka Namal Jayasinghe (පුරුෂ) - LL.B(Hons) [University of Wolverhampton], BA(Hons) [University of Peradeniya], MBA [University of Wolverhampton].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි කථනය සහ IELTS පන්ති - කොළඹ

Gamini Jayalath (පුරුෂ) - With a teaching career spanning over 30 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, පානදුර

ඉංග්‍රීසි භාෂාව (කථනය / ව්‍යාකරණය) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සහ විශේෂයෙන් වැඩ කරන වැඩිහිටියන් සඳහා

Migara Perera (පුරුෂ) - BSc in MIS (University Of Dublin), DCSD, HDBMIS, Masters in Env Sciences (University of Colombo).

ඉංග්‍රීසි භාෂාව (කථනය / ව්‍යාකරණය) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සහ 
විශේෂයෙන් වැඩ කරන වැඩිහිටියන් සඳහා
ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 10 සහ සා/පෙළ

Priyanwada Ranaweera (ස්ත්‍රී) - Diploma In Teaching English as a Second Language [Kelaniya University].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, තලවතුගොඩ

ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 10 සහ සා/පෙළ
ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 9-OL දේශීය විෂය නිර්දේශය

Chamini Alwis (ස්ත්‍රී) - 8 years experience, A well qualified teacher who has worked in reputed international schools in Colombo.
ස්ථානය: තලවතුගොඩ

ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි කථනය / සමාජ අධ්යනය (කණ්ඩායම් පන්ති / පෞද්ගලික පන්ති / නිවසට පැමිණ)

Isuri (ස්ත්‍රී) - A well educated and experienced teacher with over 4 years in a reputed international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, නාවින්න, පන්නිපිටිය

ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි කථනය / සමාජ අධ්යනය (කණ්ඩායම් පන්ති / පෞද්ගලික පන්ති / නිවසට පැමිණ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Troy Mahamohottale (පුරුෂ) - BA in English [University of Kelaniya], Esoteric in English Literature [University of Glasgow], Over 7 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

 Grade 1 to A/L All Subjects