ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ කථනය ඉංග්‍රීසි පන්ති / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Maheshika Thilakaratne (ස්ත්‍රී) - National Dip. in Teaching, BA in TESL(undergraduate), Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මත්තේගොඩ, රුක්මල්ගම

 Grade 1 to A/L All Subjects