මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Dilshani kariyawasam (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Dilshani Kariyawasam is a graduate of the University of Kelaniya and a published researcher in Humanities and Social Sciences.

After serving as a freelance journalist in two prominent local newspapers, she has become an instructor for A/L English Literature at a reputed school in Colombo.

Resource Person at 6th 4day Capacity Building Workshop, 2019, for A/L Language and Literature students, organised by the Southern Department of Education.

Resource Person at KELF 2018 for A/L English Literature, organised by the University of Kelaniya.  

Resource Person for A/L English Literature seminar organised by St. Judes‘ College, Negombo.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
A/L English Literature
O/L English Literature
Students will enjoy the rare opportunity of receiving model questions and answers for all the poems, short stories, dramas and novels.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Academy of Sage, Mattegoda, පොල්ගස්ඕවිට


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 20336
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 10 නොවැම්බර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 30 නොවැම්බර් 2020