කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි අමතර පන්ති - International School Teacher and Home Tutoring Classes Individually

S. D. Gunasekera (ස්ත්‍රී) - Diploma Holder from Educational Foundation Institute [1991], Teaching Experience at Althea International.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 2 - උසස් පෙළ

Ann (ස්ත්‍රී) - BSc International Relations with Psychology [University of Kingston], ATCL Diploma in Teaching (Speech & Drama) [Trinity Guildhall London].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, පිටකෝට්ටේ

සා/පෙළ පන්ති - විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Miss. Thennakoon K.A.S.K. (ස්ත්‍රී) - An undergraduate BAMS (UOC). A well experienced teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති සිසුන් ශ්‍රේණිය 4 - උ/පෙ, කේම්බ්‍රිජ් GCE, British Council Exams

Amal Perera (පුරුෂ‍) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 14 years of teaching experience.
ස්ථාන: කඩුවෙල, Angoda, කැලණිය, කඩවත, දෙහිවල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව - දේශීය විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 6-11

Ushan Botheju (පුරුෂ) - BSc. (Hons) [University of Northampton], Diploma of Teaching English [Lyceum International School].
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව - දේශීය විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 6-11
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ඉංග්‍රීසි

Shan (පුරුෂ) - Dip Business mgt edxcel UK, MBA (marketing) UK.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩුවෙල, කොටිකාවත්ත, කොස්වත්ත, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

උපදේශක: Vidura (පුරුෂ‍) - British Council certificated and I am Cambridge University certified [CELTA] English teacher, Over 10 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි  කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

 Grade 1 to A/L All Subjects