මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

IELTS සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
New Brisbane Academy
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
The tutor has been engaged in tutoring since 1972 and has prepared students for GCE and ACCA (Eng), AIB (Eng), and RIA (Canada) producing excellent results.
Teaching methods and techniques are up-to-date and this helps students score the band they require. Free study material , past questions and answers provided.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
IELTS - Band : 6 - 9
English language for GCE O/L and A/L
වීඩියෝ

පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
New Brisbane Academy, 32, Wawanawaththa Road, Miriswatta, පිළියන්දල
(Passing Buses: 120 - 127 - 139/3 - 159 - 162 - 255/17 - 341 - 795)


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 20332
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 10 නොවැම්බර් 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 25 පෙබරවාරි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 24 පෙබරවාරි 2021