ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

K. K. Isuru Avinda (පුරුෂ) - An experienced English, Literature and French Teacher at an International School in Battaramulla, 10 years experience.

Online / Home Visit උපකාරක පන්ති

Pubudu Rathnasiri (පුරුෂ) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ, ජා-ඇල, පැලවත්ත, පෑලියගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, වත්තල

Online / Home Visit උපකාරක පන්ති

 Grade 1 to A/L All Subjects