ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
දේශීය විෂය නිර්දේශයේ පන්ති පවත්වන උපාධිධාරී ගුරුතුමිය

Mithma Welikanna (ස්ත්‍රී) - Completed HND in Law, Bachelor's Degree in Law with a First Class. Currently reading Attorneys at the Sri Lankan Law College.

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති උ/පෙ (2022 / 23 / 24) සහ සා/පෙළ (2022 / 2023) නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්

Ransika Gamage (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) TESL, Diploma in English University of Colombo, Completed British Council Intermediate Level.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කොට්ටාව, තලපත්පිටිය

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති උ/පෙ (2022 / 23 / 24) සහ සා/පෙළ (2022 / 2023) නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්
ඉංග්‍රිසී කණ්ඩායම් පන්ති - කථනය, ලිවීම හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා

Wesley John (පුරුෂ) - පාථමාලාව කථන පුහුණුව හා ව්‍යාකරණ අවබෝධය ප්‍රගුන කිරිම ඉලක්ක කර ගනිමින් කණ්ඩායම් පන්ති තනා ඇත.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොට්ටාව, ගොඩගම

ඉංග්‍රිසී කණ්ඩායම් පන්ති - කථනය, ලිවීම හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා
pasal lamun ha wadihitiyan sandaha Ingreesi

S K (ස්ත්‍රී) - English Teacher Training (TKT Cambridge University) with local and foreign teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පන්නිපිටිය

ඉංග්‍රීසි සියලුම ශ්‍රේණි සහ පාසල් හැරගිය අය සඳහා

Thusitha Senevirathna (ස්ත්‍රී) - National Diploma in Teaching English (Pasdunrata Collage of Education), Diploma in Translation and Interpretation (UOK).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, පන්නිපිටිය

ඉංග්‍රීසි සියලුම ශ්‍රේණි සහ පාසල් හැරගිය අය සඳහා
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Kavisha Gimhani (ස්ත්‍රී) - denata, Bachler of Arts (Hons) , Literature specialize karana athara aurudu 3 kata adika kalayak paudgalika panthi kara athdekeem sahithai.

පෞද්ගලික පන්ති (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) - ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සෞඛ්‍යය විද්‍යාව

Jayathma Salgado (ස්ත්‍රී) - A science graduate with a First Class Honors degree in Biomedical Science from Northumbria University, UK.

පාසැල් ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පන්ති නිවසට පැමිණ

Sunethra (ස්ත්‍රී) - Trained teacher, over 32 years experience in reputed school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පන්නිපිටිය

පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Sandaru Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩහමුල්ල, කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය

ඉංග්‍රීසි පන්ති නිවසට පැමිණ පවත්වයි

Harsha Sobana (පුරුෂ) - Registered teacher at British Council, Trinity College London and Australian Guild. Advanced English at British Council.

හැමෝටම ඉංග්‍රීසි / හැම දේටම ඉංග්‍රීසි

Ranjith Gunarathne (පුරුෂ) - ඉංග්‍රීසි විශේෂඥ පුහුණු [පේරාදෙණිය ගුරු විදුහල - 1985/1986].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පනාගොඩ, පැපිලියාන, බත්තරමුල්ල

හැමෝටම ඉංග්‍රීසි / හැම දේටම ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි නිවසට පැමිණ පන්ති මහරගම, පන්නිපිටිය, කොට්ටාව, හෝමාගම අවට - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම්

Tharuki meedeniya (ස්ත්‍රී) - B.A English undergraduate (USJP), PG. Dip. marketing (SLIM).
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, හෝකන්දර, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි භාෂාව (කථනය / ව්‍යාකරණය) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සහ විශේෂයෙන් වැඩ කරන වැඩිහිටියන් සඳහා

Migara Perera (පුරුෂ) - BSc in MIS (University Of Dublin), DCSD, HDBMIS, Masters in Env Sciences (University of Colombo).

ඉංග්‍රීසි භාෂාව (කථනය / ව්‍යාකරණය) පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සහ 
විශේෂයෙන් වැඩ කරන වැඩිහිටියන් සඳහා
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ කථනය ඉංග්‍රීසි පන්ති / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Maheshika Thilakaratne (ස්ත්‍රී) - National Dip. in Teaching, BA in TESL(undergraduate), Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මත්තේගොඩ, රුක්මල්ගම

 Grade 1 to A/L All Subjects