ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට උ/පෙ - අන්තර්ජාලය තුලින්

Ratnayake (පුරුෂ) - National certificate for English (N.C.E), Diploma for English Language (DE), Higher diploma for English (HDE).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කැලණිය

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට උ/පෙ - අන්තර්ජාලය තුලින්
Teacherasdf

Shiyara Hassim (ස්ත්‍රී) - Teaching in an international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොටිකාවත්ත, කොළොන්නාව, මුල්ලේරියාව, වැල්ලම්පිටිය, හිඹුටාන

ඉංග්‍රීසි පන්ති - GCE, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Rashani Daniel (ස්ත්‍රී) - 7 years of corporate and 4 years of teaching experience. BA in Hospitality Management, PGD - CTH UK, Toast Master, TEFL (UK).

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති සිසුන් ශ්‍රේණිය 4 - උ/පෙ, කේම්බ්‍රිජ් GCE, British Council Exams

Amal Perera (පුරුෂ‍) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 14 years of teaching experience.
ස්ථාන: කඩුවෙල, Angoda, කැලණිය, කඩවත, දෙහිවල

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 10

Harini de Silva (ස්ත්‍රී) - Has been teaching English since 2015.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මුල්ලේරියාව

සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ඉංග්‍රීසි

Shan (පුරුෂ) - Dip Business mgt edxcel UK, MBA (marketing) UK.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩුවෙල, කොටිකාවත්ත, කොස්වත්ත, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි අමතර පන්ති - ප්‍රංෂ භාෂාව පුණරීක්ෂන පන්ති

Anjali Nawarathne (ස්ත්‍රී) - BA Degree holder [University of Kelaniya], Student of Alliance Franciase de Colombo, Conducting classes since 2004.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළඹ 07, මාලබේ

English Medium Tuition Classes

Fountain Gate Academy - An English medium Tuition College which was formed by professionals.
ස්ථාන: මුල්ලේරියාව New Town

 Grade 1 to A/L All Subjects