පෞද්ගලික IELTS පන්ති, ඉංග්‍රීසි කථනය, OL සහ AL ඉංග්‍රීසි පන්ති

Mohamed Ariff (පුරුෂ) - Business Administration (University of Colombo), Teaching Knowledge Test (Cambridge University - UK).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොළඹ, නුගේගොඩ, මාලබේ

පෞද්ගලික IELTS පන්ති, ඉංග්‍රීසි කථනය, OL සහ AL ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඉංග්‍රීසි පන්ති - GCE, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Rashani Daniel (ස්ත්‍රී) - 7 years of corporate and 4 years of teaching experience. BA in Hospitality Management, PGD - CTH UK, Toast Master, TEFL (UK).

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති සිසුන් ශ්‍රේණිය 4 - උ/පෙ, කේම්බ්‍රිජ් GCE, British Council Exams

Amal Perera (පුරුෂ‍) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 14 years of teaching experience.
ස්ථාන: කඩුවෙල, Angoda, කැලණිය, කඩවත, දෙහිවල

ආර්ථික විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්, ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ

Hemantha Rathnayake (පුරුෂ) - BA (Specialized in Economics) University of Peradeniya, A/L Marking Examiner.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මාලබේ

ආර්ථික විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්, ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ
කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

Udayamali Rathnapala (ස්ත්‍රී) - 25 years experience, English trained, Bachelor of Education (English medium).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මාලබේ, හෝකන්දර

සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ඉංග්‍රීසි

Shan (පුරුෂ) - Dip Business mgt edxcel UK, MBA (marketing) UK.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩුවෙල, කොටිකාවත්ත, කොස්වත්ත, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

උපදේශක: Vidura (පුරුෂ‍) - British Council certificated and I am Cambridge University certified [CELTA] English teacher, Over 10 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි  කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals
IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

 Grade 1 to A/L All Subjects