ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි භාෂාව / සාහිත්‍ය ශ්‍රේණිය 6 - A ලෙවල්ස් (දේශීය / ජාත්‍යන්තර විෂය නිර්දේශය), ප්‍රසිද්ධ කථන පන්ති

Shiandra Gooneratne (ස්ත්‍රී) - Undergraduate [University of London], International Public Speaking Competition 2017 Finalist,
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුබැද්ද

ඔන්ලයින් පන්ති - 6-12 ශ්‍රේණිය, සාමාන්‍ය පෙළ,උසස් පෙළ ඉංග්‍රීසි/ පාසැල් හැරගිය අය සඳහා ඉංග්‍රීසි කථන

Pamoda Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - Completed Bachelor of Arts in TESL, 3+ years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුබැද්ද, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

 Grade 1 to A/L All Subjects