ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි සඳහා නිසැක A සාමාර්ථ ඔබටත් අවශ්‍ය ද???

Gayathri Pothupitiya (ස්ත්‍රී) - කොළඹ ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පාසලක ද්වීතියික පාසැල් ගුරුවරියක් ලෙස දැනට සේවය කරමින් සිටිමි, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ විදාවේදී උපාධිය හදාරමින් සිටිමි.

ඉංග්‍රීසි නිවසට පැමිණ පන්ති මහරගම, පන්නිපිටිය, කොට්ටාව, හෝමාගම අවට - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම්

Tharuki meedeniya (ස්ත්‍රී) - B.A English undergraduate (USJP), PG. Dip. marketing (SLIM).
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, හෝකන්දර, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම්

DS English Academy - නවීන පහසුකම් වලින් යුතු, පිරිසිදු, ඉඩකඩ සහිතව, ක්‍රමානුකූල පඩම් මලා යටතේ, ආරක්ෂා ක්‍රමවේද යටතේ සුව පහසුකම් වලින් යුතුය.
ස්ථානය: හෝකන්දර

කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

Udayamali Rathnapala (ස්ත්‍රී) - 25 years experience, English trained, Bachelor of Education (English medium).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මාලබේ, හෝකන්දර

ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

උපදේශක: Vidura (පුරුෂ‍) - British Council certificated and I am Cambridge University certified [CELTA] English teacher, Over 10 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි  කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

 Grade 1 to A/L All Subjects