විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි සඳහා නිසැක A සාමාර්ථ ඔබටත් අවශ්‍ය ද???

Gayathri Pothupitiya (ස්ත්‍රී) - කොළඹ ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පාසලක ද්වීතියික පාසැල් ගුරුවරියක් ලෙස දැනට සේවය කරමින් සිටිමි, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ විදාවේදී උපාධිය හදාරමින් සිටිමි.

 Grade 1 to A/L All Subjects