ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
පන්ති - සිංහල, ගණිතය, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි

Tharushi Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - Diploma holder in primary school teaching at Lyceum teacher training academy, BA. undergraduate at OUSL.
ස්ථානය: ගොතටුව

පන්ති - සිංහල, ගණිතය, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි

 Grade 1 to A/L All Subjects