කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Sha (ස්ත්‍රී) - A university lecturer with 10 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්
පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - දෙමළ / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Kamalraj (පුරුෂ) - A degree holder of University of Moratuwa, Currently working at British High Commission.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 3/4/6/8/9, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර, මොරටුව

ඉංග්‍රීසි කථනය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Sharlene Christoffelsz (ස්ත්‍රී) - Diploma in Early Childhood Development, Child Psychology, AMI, NVQ, Preschool Educator.
ස්ථානය: දෙහිවල

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - BSc (OUSL) graduate teacher, Over 7 year experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6/7, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා: මාර්ගගත / ගෙදරට පැමිණෙන ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි ලිට්, භ

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා: මාර්ගගත / ගෙදරට පැමිණෙන ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි ලිට්, භ
නීති වේදය (LL.B / Attorney-at-Law)

Kanishka Namal Jayasinghe (පුරුෂ) - LL.B(Hons) [University of Wolverhampton], BA(Hons) [University of Peradeniya], MBA [University of Wolverhampton].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති (දේශීය විෂය නිර්දේශය) ශ්‍රේණිය 6 - 11

Caroline Christoffelsz (ස්ත්‍රී) - Pursuing two bachelors degrees from a state university and the other from The University of North Hampton UK.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

ඉංග්‍රීසි කථනය සහ IELTS පන්ති - කොළඹ

Gamini Jayalath (පුරුෂ) - With a teaching career spanning over 30 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, පානදුර

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ භූගෝල විද්‍යාව

Adrian Perera (පුරුෂ) - Strong interpersonal skills in working with students to help them achieve and succeed.
ස්ථානයන්: කොළඹ 10, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, රත්මලාන

උපකාරක පන්ති - දෙහිවල

Nikita (ස්ත්‍රී) - Qualified Teacher and Psychologist. Over 20 years experience. Specialize in weak students to bring them up to standard.
ස්ථානය: දෙහිවල

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති පැවැත්වේ

Samadhi Hansika (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of University of Kelaniya, Over 2 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, රත්මලාන, වත්තල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Nethmi Yashodha (ස්ත්‍රී) - Teacher at Leeds International School Panadura, BA. Business Management [University of Northampton].

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සා/පෙළ සහ උ/පෙ - පෞද්ගලික / කුඩා කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින්

Nirodha Withana (ස්ත්‍රී) - BA in English [USJP], LLB(Hon) Sri anka [OUSL], Diploma in Translation and Interpretation Studies [University of Kelaniya].

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සා/පෙළ සහ උ/පෙ - පෞද්ගලික / කුඩා කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින්

 Grade 1 to A/L All Subjects