ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි භාෂා පන්ති

Bhagya Bandara (ස්ත්‍රී) - An English Language Trainer/Teacher Trainer with over 4 years of experience Cambridge TKT qualified English language instructor.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප

ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 3 - GCE සා/පෙළ

Kumudu Priyanthi (ස්ත්‍රී) - Dip. in English Language, Over 30 years of teaching experience as a government teacher, Marking examiner GCE (O/L).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

K. K. Isuru Avinda (පුරුෂ) - An experienced English, Literature and French Teacher at an International School in Battaramulla, 10 years experience.

ඉංග්‍රිසී කණ්ඩායම් පන්ති - කථනය, ලිවීම හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා

Wesley John (පුරුෂ) - පාථමාලාව කථන පුහුණුව හා ව්‍යාකරණ අවබෝධය ප්‍රගුන කිරිම ඉලක්ක කර ගනිමින් කණ්ඩායම් පන්ති තනා ඇත.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොට්ටාව, ගොඩගම

ඉංග්‍රිසී කණ්ඩායම් පන්ති - කථනය, ලිවීම හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා
ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 13

Kaumadee Perera (ස්ත්‍රී) - BA (Special) Degree holder in Teaching English as a Second Language (TESL) from University of Sri Jayewardenepura.

හැමෝටම ඉංග්‍රීසි / හැම දේටම ඉංග්‍රීසි

Ranjith Gunarathne (පුරුෂ) - ඉංග්‍රීසි විශේෂඥ පුහුණු [පේරාදෙණිය ගුරු විදුහල - 1985/1986].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පනාගොඩ, පැපිලියාන, බත්තරමුල්ල

හැමෝටම ඉංග්‍රීසි / හැම දේටම ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 4 - උ/පෙ

N Perera (ස්ත්‍රී) - Small-Group classes conducted by a qualified teacher.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි පන්ති - GCE, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Rashani Daniel (ස්ත්‍රී) - 7 years of corporate and 4 years of teaching experience. BA in Hospitality Management, PGD - CTH UK, Toast Master, TEFL (UK).

ආර්ථික විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්, ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ

Hemantha Rathnayake (පුරුෂ) - BA (Specialized in Economics) University of Peradeniya, A/L Marking Examiner.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මාලබේ

ආර්ථික විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්, ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ
කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

Udayamali Rathnapala (ස්ත්‍රී) - 25 years experience, English trained, Bachelor of Education (English medium).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මාලබේ, හෝකන්දර

සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ඉංග්‍රීසි

Shan (පුරුෂ) - Dip Business mgt edxcel UK, MBA (marketing) UK.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩුවෙල, කොටිකාවත්ත, කොස්වත්ත, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

ඔන්ලයින් IELTS, ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Mrs. Edirisinghe (ස්ත්‍රී) - CELTA and DELF qualified professional with 8 years teaching experience, Visiting lecturer (English) at the University of Colombo.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කථනය - සා/පෙළ - නවකයන්

Thushara Vidana Arachchi (පුරුෂ) - If you being knowledgeable correctly when learn , it meant > teacher.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ 08, නුගේගොඩ, මාලබේ

 Grade 1 to A/L All Subjects