මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Purnima Jayaweera (ස්ත්‍රී)
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
I’m a world prize winning ICT & Computer Science teacher with over 10 years of varied experience. I’ve won a World Prize from BCS and has obtained Post Graduate Diploma of Information Technology from University of Colombo
I've produced excellent results in the past and I have 100% pass rate. I've produced 95% As for my students.
I am skilled in various programming languages such as C, C++, C#.Net, VB.Net, Python, Pascal, Java etc.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
A/L ICT
O/L ICT
Cambridge A/L Computer Science
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
බොරලැස්ගමුව


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English