6-11 සහ උසස් පෙළ ඉතිහාසය පන්ති

Nadee Darmasena (ස්ත්‍රී) - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විශේෂවේදී ගෞරව ප්‍රථම පන්ති සාමාර්ථයක් සහිතව පළමු උපාධිය, පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ දර්ශනවේදී උපාධිය [කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය]

ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ

Rasika Lakmal (පුරුෂ) - සංචරණය හා සංස්කෘතික සම්පත් කළමනාකරණය විශේෂ වේදී උපාධි, පුරාවිද්‍යාව දර්ශනවේදී උපාධිය (MSSC) - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය

 A/L ICT in English Medium