භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය සහ ඉතිහාසය

Chintha Kumari (ස්ත්‍රී) - Geography Sp. 1st Class [University of Peradeniya], PG Dip. in Education [Univ. of Colombo], Master of Education [NIE, Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, මහරගම

ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ

Rasika Lakmal (පුරුෂ) - සංචරණය හා සංස්කෘතික සම්පත් කළමනාකරණය විශේෂ වේදී උපාධි, පුරාවිද්‍යාව දර්ශනවේදී උපාධිය (MSSC) - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය

ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - 10 හා 11 ශ්‍රෙණි ළමුන් සඳහා

Shamika Perera (පුරුෂ) - කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය ඩිප්ලෝමාධරයෙකි, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ

ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - 10 හා 11 ශ්‍රෙණි ළමුන් සඳහා
තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති - ඉතිහාසය

Amila Liyanage (පුරුෂ) - BA (History Special), PGDE.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, හෝමාගම

උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Prageeshaa Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - 2nd year software engineering undergraduate.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහරගම

සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

Achini Yashoda Muhandiram (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in Translation Studies (Hons).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම

ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි කථනය / සමාජ අධ්යනය (කණ්ඩායම් පන්ති / පෞද්ගලික පන්ති / නිවසට පැමිණ)

Isuri (ස්ත්‍රී) - A well educated and experienced teacher with over 4 years in a reputed international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, නාවින්න, පන්නිපිටිය

ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි කථනය / සමාජ අධ්යනය (කණ්ඩායම් පන්ති / පෞද්ගලික පන්ති / නිවසට පැමිණ)

 A/L ICT in English Medium