ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - 10 හා 11 ශ්‍රෙණි ළමුන් සඳහා

Shamika Perera (පුරුෂ) - කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය ඩිප්ලෝමාධරයෙකි, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ

ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - 10 හා 11 ශ්‍රෙණි ළමුන් සඳහා
තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති - ඉතිහාසය

Amila Liyanage (පුරුෂ) - BA (History Special), PGDE.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි කථනය / සමාජ අධ්යනය (කණ්ඩායම් පන්ති / පෞද්ගලික පන්ති / නිවසට පැමිණ)

Isuri (ස්ත්‍රී) - A well educated and experienced teacher with over 4 years in a reputed international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, නාවින්න, පන්නිපිටිය

ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි කථනය / සමාජ අධ්යනය (කණ්ඩායම් පන්ති / පෞද්ගලික පන්ති / නිවසට පැමිණ)

 A/L ICT in English Medium