පෞද්ගලික පන්ති - සා/පෙළ විද්‍යාව සහ උ/පෙ ජීව විද්‍යාව

Hasitha Dilshan (පුරුෂ) - A well experienced in teaching biology and ordinary level science.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මහර, මිනුවන්ගොඩ, මීගමුව

පෞද්ගලික පන්ති - සා/පෙළ විද්‍යාව සහ උ/පෙ ජීව විද්‍යාව
ජීව විද්‍යාව - උ/පෙ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - පෞද්ගලික

Mahen Perera (පුරුෂ) - BSc (hons) food science and nutrition.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කඩුවෙල, කොට්ටාව, ගම්පහ, නිට්ටඹුව, නුගේගොඩ, පස්යාල, මහරගම, මාලබේ, මිනුවන්ගොඩ, යක්කල

සා/පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව - 077295 4157

Ireshika Wickramasuriya (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, 2 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කටුනායක, ගම්පහ, මිනුවන්ගොඩ

විද්‍යාව [ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්] සා/පෙළ පන්ති

Indika Wimalachandra (පුරුෂ) - B.Sc [Open university], College of education diploma for teaching science, Science teacher of a leading government school.
ස්ථානයන්: මිනුවන්ගොඩ, රද්දොළුගම

Science (Grade 6 to O/L), Biology (A/L) - Theory and Revision for Local and London syllabus

උපදේශක: Primal Pinnadoowa (පුරුෂ‍) - BSc [Hons] graduate, MSc (Reading), over 5 years experience. Home visits: කොළඹ and Suburbs, ශ්‍රී ලංකාව