ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති

Saman Geeganage (පුරුෂ) - B.Sc, M.Sc.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, ගාල්ල, ගොඩගම, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහනුවර, මහරගම, රත්නපුර, වැල්ලම්පිටිය, විජේරාම

ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති
Coaching සහ Test Preparation - IELTS, PTE, විද්‍යාව, ගණිතය, IT, Life Skills, General English

Hi-Fliers Education - We represent an expertise and specialty in the education field, with widespread experience in Pre Kindergarten to Higher Ed.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

Coaching සහ Test Preparation - IELTS, PTE, විද්‍යාව, ගණිතය, IT, Life Skills, General English
විද්‍යාව සහ ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) - 6 වසර සිට සාමාන්‍ය පෙළ ළමුන් සඳහා

Supun Wijenayake (පුරුෂ) - විද්‍යාවේදී උපාදිධාරී (සිවිල් ඉංජිනේරු), වසර 05 කට වැඩි කාලයක් උපකාරක පන්ති සැපයීමේ පළපුරුද්ද.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුබැද්ද, කොළඹ, පානදුර, පිළියන්දල

විද්‍යාව සහ ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) - 6 වසර සිට සාමාන්‍ය පෙළ ළමුන් සඳහා
සා/පෙළ 2020 විද්‍යාව

Nivarthana Matharage (ස්ත්‍රී) - BSc  degree in chemistry (special), 6 years experience as a Science teacher (English medium) in a leading school.
ස්ථානය: කොළඹ

සා/පෙළ පරිගණක විද්‍යාව නිවසට පැමිණ

Praveen Shakya Handunge (පුරුෂ) - BIT degree [University of Colombo], 5 years teaching experience in Royal Institute International School Nugegoda.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මො

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ) - BSc Graduate in biomedical science.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
Online / Home Visit උපකාරක පන්ති

Pubudu Rathnasiri (පුරුෂ) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ, ජා-ඇල, පැලවත්ත, පෑලියගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, වත්තල

Online / Home Visit උපකාරක පන්ති
නිවසට පැමිණ විද්‍යාව සා/පෙළ පන්ති

Suresh Chanaka (පුරුෂ) - අවසන් වසරේ ඉගෙනුම ලබන ඉංජිනේරු ශිෂ්‍යයෙක්.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ

නිවසට පැමිණ විද්‍යාව සා/පෙළ පන්ති
ගණිතය විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 සහ ජීව විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව / තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (SFT) / ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

P. Weerasiri (පුරුෂ) - Maths Science special trained. Professional Lecturer, BSc,MSc, Diploma In Education.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, මුල්ලේරියාව

ගණිතය විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 සහ ජීව විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව / තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (SFT) / ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ගණිතය, විද්‍යාව පන්ති

Z. M.Harith (පුරුෂ) - BSc Engineering (R), Teaching since 2015.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, මීගමුව, රත්මලාන, රාජගිරිය

විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / ගණිතය / ඉංග්‍රීසි පන්ති

Nadeera (ස්ත්‍රී) - Graduate of Chemistry, 10 years experience in National and International schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ජීව විද්‍යාව, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි ටියුෂන් වර්ෂය 7 සිට උසස් පෙළ දක්වා

Kash Bandaralage (පුරුෂ) - ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර පාසලක වත්මන් ගුරුවරයා. ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ පර්යේෂණ, උපදේශනය සහ ඉගැන්වීම පිළිබඳ වසර 8 ක පළපුරුද්ද.

රසායන විද්‍යාව - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Kasun Thisara (පුරුෂ) - Chemistry Special undergraduate [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොළඹ, නුගේගොඩ, මාලබේ, හෝමාගම

රසායන විද්‍යාව - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය
A/L ජීව විද්‍යාව, 6-11 විද්‍යාව / ගණිතය

Dulanga Thennakoon (පුරුෂ) - BSc Physiotherapy (Faculty of Medicine, University of Colombo).
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ, දෙහිවල, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මාලබේ, මොරටුව, හොරණ

විද්‍යාව පන්ති - 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය

Gihan Karandana (පුරුෂ) - A graduate teacher.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, ගෝනවල, ජා-ඇල, මහබාගේ, රාගම, වත්තල