විද්‍යාව, ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Buddhi Rathnayake (පුරුෂ) - Over 5 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Sachith Jayasanka (පුරුෂ) - A qualified Laboratory Technologist under Health Ministry of Sri Lanka.
ස්ථානයන්: කටුබැද්ද, කොළඹ

විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
සා/පෙළ විද්‍යාව සහ උ/පෙ රසායන විද්‍යාව

Teacher (පුරුෂ) - Bsc (Chemistry) University of Colombo (Undergraduate) 5 years experience with successful results.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ)- An undergraduate student in Biomedical science.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
උසස් පෙළ ⁣භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ / 6-11 ගණිතය හා විද්‍යාව නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

සා/පෙළ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 10/11

Kasun Ranasinghe (පුරුෂ) - Experienced in teaching and practical handling. Specially forced on papers with practical knowledge.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ

සා/පෙළ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 10/11
GCE සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 10 විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්), ජාත්‍යාන්තර GCSE (9-1) රසායන විද්‍යාව

Sanjeevan Rajendran (පුරුෂ) - Grad. Chemist, PhD (Chemistry), Teaching over 6 years,
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 1-13, දෙහිවල, නුගේගොඩ, රත්මලාන

GCE සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 10 විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්), ජාත්‍යාන්තර GCSE (9-1) රසායන විද්‍යාව
6 - 11 විද්‍යාව සහ ගණිතය නිවසට විත් උගන්වයි

අගනුවර ප්‍රධාන පාසැලක පළපුරුදු ගුරුවරයෙකු නිවසට විත් උගන්වයි, පරිගණක භාවිතයෙන් පැහැදිලි කිරීම.
ස්ථානයන්: කොළඹ

ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති

Saman Geeganage (පුරුෂ) - B.Sc, M.Sc.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, ගාල්ල, ගොඩගම, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහනුවර, මහරගම, රත්නපුර, වැල්ලම්පිටිය, විජේරාම

ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 10 සහ 11 සඳහා (සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Mohamed Fayaz (පුරුෂ) - Result oriented teacher with 5 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 10

විද්‍යාව දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 9 සිට 11

Praveen de Silva (පුරුෂ) - Have obtained 9A's at GCE O/L and have obtained 3C's at GCE A/L and currently an undergraduate.
ස්ථානයන්: කොළඹ, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය 6, 7, 8, 9, 10, O / L විද්‍යා සහ ගණිත පුණරීක්ෂණ පන්ති

Devin Sirinama (පුරුෂ) - 2nd Class B. Eng in Electrical Power Engineering [Curtin University Australia].
ස්ථානයන්: කොළඹ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය 6, 7, 8, 9, 10, O / L විද්‍යා සහ ගණිත පුණරීක්ෂණ පන්ති
ජීව විද්‍යාව සහ විද්‍යාව උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Rohini (ස්ත්‍රී) - Bsc. Special Degree in Botany, Msc. Fisheries Biology and Agriculture.
ස්ථානය: කොළඹ

උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව, සංයුක්ත ගණිතය සහ සා/පෙළ ගණිතය, විද්‍යාව පන්ති

S .Umair (පුරුෂ) - Engineering undergraduate with over 3 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

උ/පෙ ජීව විද්‍යාව 2021 සහ සා/පෙළ විද්‍යාව / ගණිතය සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Thilina Pigera (පුරුෂ) - A qualified teacher (BSc in Applied Science) Conducts lessons.
ස්ථානය: කොළඹ