ගණීතය සහ විද්‍යාව සදහා උපකාරක පන්ති (ගුරුවරියක් විසින් මෙහෙයවයි)

Subodhini Perera (ස්ත්‍රී) - විද්‍යා උපාධිධරි (වසර 30 කට වැඩි පළපුරුද්ද), පශ්චාත් අධ්‍යයාපන ඩිප්ලෝමාධරි

ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 සා/පෙළ විද්‍යාව පන්ති

Udayangani Perera (ස්ත්‍රී) - Government School BSc Graduate, Science Teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අලුත්ගම, කළුතර, කොළඹ, පානදුර, මතුගම, මොරටුව

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ) - BSc Graduate in biomedical science.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
විද්‍යාව සහ ගණිතය - 6 වසර සිට සාමාන්‍ය පෙළ ළමුන් සඳහා (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Supun Wijenayake (පුරුෂ) - විද්‍යාවේදී උපාදිධාරී (සිවිල් ඉංජිනේරු), වසර 5 කට වැඩි උපකාරක පන්ති සැපයීමේ පළපුරුද්ද.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කටුබැද්ද, පානදුර, මොරටුව, වාද්දුව

විද්‍යාව සහ ගණිතය - 6 වසර සිට සාමාන්‍ය පෙළ ළමුන් සඳහා (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)
විද්‍යාව නිවසට පැමිණ

Nilanka Harshapriya (පුරුෂ) - Followed a BSc degree in a government university.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර, බණ්ඩාරගම, මොරටුව, රත්මලාන

ජීව විද්‍යාව පන්ති

Azra Farahath (ස්ත්‍රී) - B.Sc in Biological science. Reading M.Sc in chemistry.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල, පානදුර, මොරටුව, රත්මලාන

සා/පෙළ විද්‍යාව සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Mahesh Dhananjaya (පුරුෂ) - Bachelor of Science in Nursing, English language Diploma by University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කෝට්ටේ, කොළඹ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව, රත්ම