6-11 විද්‍යාව

Suresh Chanaka (පුරුෂ) - BSc Civil Engineering Degree holder at University of Moratuwa

6-11 විද්‍යාව
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පුණරීක්ෂන පන්ති සහ සිද්ධාන්ත පන්ති

Vishwa Wicramasinghe (පුරුෂ) - B.Sc (U.G),Final year finished

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පුණරීක්ෂන පන්ති සහ සිද්ධාන්ත පන්ති
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි /සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Gayani (ස්ත්‍රී) - Postgraduate (Msc. Industrial Analytical Chemistry - USJ), Teaching for more than 3 years.

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි /සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Dishi Warthani (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Hons) in Animal Science

විද්‍යාව / භූගෝල විද්‍යාව පන්ති නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්

Vijini Dissanayake (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Science.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මිනුවන්ගොඩ, වත්තල

විද්‍යාව / භූගෝල විද්‍යාව පන්ති නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්
රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව

Saman Geeganage (පුරුෂ) - Fully qualified well experienced B.Sc / M.Sc lecturers from popular schools conduct classes.

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ ICT හෝ සාමාන්‍ය ගණිතය, විද්‍යාව, ICT

Iresh Gallindawatte (පුරුෂ) - Completed master's in Analytical Chemistry, Experience over 6 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුගන්නාව, ගම්පොල, පේරාදෙණිය, මහනුවර

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ ICT හෝ සාමාන්‍ය ගණිතය, විද්‍යාව, ICT
විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ) - BSc Graduate in biomedical science.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව (ශ්‍රේණිය 7-11) ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ / කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Mahen Perera (පුරුෂ) - B.Sc (Hons) in Food Science and Nutrition.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ

Online teacher - රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, කෘෂිකර්මය, ඉංග්‍රීසි

A graduate lady teacher. I am an enthusiastic teacher who can well understand parents and students requirements.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ

උ/පෙ ජීව විද්‍යාව උපකාරක පන්ති සහ සා/පෙළ විද්‍යාව

Andrew Lakmal (පුරුෂ) - BSc [Uni. of Ruhuna], Reading for MSc in food and nutrition [University of Peradeniya.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, ගම්පහ

රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව පන්ති (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය)

Sumudu M Perera (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) [University of Kelaniya]. MSc in Industrial & Environmental Chemistry [University of Kelaniya].

Niwasata pemina ho online sinhala saha English medium walin A/L ICT saha O/L science, maths Uganwami

Ananda Perera (පුරුෂ) - Rajaye wisramalath guruwarayeki. Awurudu 40 ka palapurudda etha.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

Niwasata pemina ho online sinhala saha English medium walin A/L ICT saha O/L science, maths Uganwami
පෞද්ගලික පන්ති - සා/පෙළ විද්‍යාව සහ උ/පෙ ජීව විද්‍යාව

Hasitha Dilshan (පුරුෂ) - A well experienced in teaching biology and ordinary level science.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මහර, මිනුවන්ගොඩ, මීගමුව

පෞද්ගලික පන්ති - සා/පෙළ විද්‍යාව සහ උ/පෙ ජීව විද්‍යාව
විද්‍යාව පන්ති - 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය

Gihan Karandana (පුරුෂ) - A graduate teacher.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, ගෝනවල, ජා-ඇල, මහබාගේ, රාගම, වත්තල