මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ඔන්ලයින් වාණිජ පන්ති නොමිලේ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Heshan Karunaratne (පුරුෂ)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Member in Certified Public Accountants (CPA)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Description
- Free of Charge

Qualified teacher conducting Online Accounting and Commerce Lessons for O/L students.

* Online zoom

* English medium

Starting from 10th July 2020. All Are Invited through Zoom.

Please Contact Using whatsApp
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 22993
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 27 ජූනි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 29 ජූලි 2021