මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


භෞතික විද්‍යාව පන්ති කේම්බ්‍රිජ් උ/පෙ සහ සා/පෙළ සඳහා

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Kumudinee (ස්ත්‍රී)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
- MSc in Science Education.
- BSc (Hons)
- Over 26 years of teaching experience.
- Fluent in both English and Sinhala languages.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Physics classes for Cambridge & Edexcel A/L, O/L and grade 9 conducted by an experienced lady teacher with a Master's degree in science education.
Theory, quick revision and past paper discussions.
Conducts practicals at home.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කිරිබත්ගොඩ
[100 metres from the town]


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English