මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් ගණිතය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Vidya Uduwage (ස්ත්‍රී)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • පශ්චාත් උපාධි
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
I have been teaching AS, AL, and OL mathematics (Edexcel and Cambridge) for more than ten years. Most of my students have passed with flying colors, not only bright students, weak students as well. My teaching methodology is based on the concept of continuous exercises and assessment. In that way, I can identify the weaknesses and strengths of the student and then work on it. I can only run online classes, but I'll make sure you get the best out of my effort. Flick me a message and le's give a try.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Mathematics (AS/AL)
Mathematics (OL)
Further mathematics
Additional mathematics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 23792
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 23 අගෝස්තු 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 19 සැප්තැම්බර් 2021

 A/L ICT Online Classes