සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගණිතය (එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Kamalraj Thiyagaraja (පුරුෂ) - Mechanical Engineering graduate with a passion for teaching mathematics.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, වත්තල

ශ්‍රේණිය 6 - 11 ගණිතය පන්ති

Vindula Somachandra (ස්ත්‍රී) - A graduate [University of Kelaniya - Bachelor of Science].
ස්ථානයන්: කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, වත්තල

ගණිතය උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය)

Rizwan (පුරුෂ) - B.Sc(special) Graduate in Mathematics, Currently teach as a temporary tutor at University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ

ගණිතය උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය)
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Farhan (පුරුෂ) - B.Eng (Hons) UK, A prominent lecturer with more than 5 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුබැද්ද, කළුතර, කොහුවල, කොළඹ

ලන්ඩන් A/S උ/පෙ, සා/පෙළ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් | පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Susantha Gunasekara (පුරුෂ) - Over 32 years of teaching experience locally and internationally
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මාලබේ, වත්තල

ලන්ඩන් A/S උ/පෙ, සා/පෙළ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් | පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව

Randunu Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc Engineering (Hons) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

විද්‍යාව ගණිතය ශ්‍රේණිය 1-6 සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්

Kanthi Gamanayake (ස්ත්‍රී) - University entrance Engineering.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, රාගම, වත්තල

Platinum Business Academy - PBA

Platinum Business Academy - A registered tuition provider for London O/L and A/L classes for Cambridge and Edexcel stream.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, වත්තල

Platinum Business Academy - PBA
Professional UK, Sri Lanka Qualified teacher - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Sydney Jayawardene (පුරුෂ) - BSC (Peradeniya), PGD (IT) - Colombo, PGDE(Colombo), MA (International Education) - Sussex(UK).
ස්ථානයන්: කඳාන, කොළඹ, නුගේගොඩ, මහරගම, මීගමුව, වත්තල

Professional UK, Sri Lanka Qualified teacher - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
පුණරීක්ෂන පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව OL / AL

Shivaharan Arumugam (පුරුෂ) - I have been actively teaching students in the English Medium towards success for the past 4 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ, කොළඹ 07

පුණරීක්ෂන පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව OL / AL
ගණිතය----සා/පෙළ----උ/පෙ----කේම්බ්‍රිජ්එ-ඩෙක්සෙල්

Priyantha Kotikawaththa (පුරුෂ) - A school master with 20 years of teaching experience, Have produced many A and  B passes
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ජා-ඇල, වත

ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

උපදේශක: Thushara De Saram (පුරුෂ‍) - B.Sc. in Maths/Physics [English medium], GTP in IT at ICT University of කොළඹ.
ස්ථාන: කොළඹ, ගම්පහ

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය ගණිතය

Asitha Perera (පුරුෂ) - BSc, Conducting private classes in Mathematics since 2012.
ස්ථානයන්: කටුනායක, ජා-ඇල, මාරවිල, මීගමුව, වත්තල, වෙන්නප්පුව, වෛක්කාල

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය ගණිතය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න