උපකාරක පන්ති - ගණිතය සහ විද්‍යාව

Harzini B (ස්ත්‍රී) - A well qualified engineer with great teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වත්තල

Institute for Edexcel සහ Cambridge Exams

We provide the best learning materials with high quality teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, වත්තල

Institute for Edexcel සහ Cambridge Exams
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, රසායන විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් උ/පෙ, සා/පෙළ

Janitha Abhayaratna (පුරුෂ) - Physics (Special) University of Sri Jayawardenapura, Special in IT in SLIIT, Have  experience in teaching in Italy and Germany.

භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, රසායන විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් උ/පෙ, සා/පෙළ
විද්‍යාව ගණිතය ශ්‍රේණිය 1-6 සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්

Kanthi Gamanayake (ස්ත්‍රී) - University entrance Engineering.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, රාගම, වත්තල

ගණිතය පන්ති - දේශීය සහ ලන්ඩන් (5, 6, 7, 8, 9, 10 සහ සා/පෙළ)

Champika Srimal (පුරුෂ) - More than 10 + experience in reputed International schools and Institutes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඉඹුල්ගොඩ, කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කලගෙඩිහේන, කැලණිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව

Randunu Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc Engineering (Hons) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව
ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 7 සිට සා/පෙළ

Julianna Thomas (ස්ත්‍රී) - BSc in Mathematics and Economics (Hons) from University of London, O/L Mathematics Teacher at Lyceum International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන,

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)

Erandi Herath (ස්ත්‍රී) - Well experienced English language trained teacher with 32 years of experience.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, රාගම, වත්තල

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ගණිතය පන්ති

Vindula Somachandra (ස්ත්‍රී) - BSc. (Physical Science) majoring in Mathematics and Chemistry [UOC].
ස්ථානයන්: කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, වත්තල

සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගණිතය (එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Kamalraj Thiyagaraja (පුරුෂ) - Mechanical Engineering graduate with a passion for teaching mathematics.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, වත්තල

ගණිතය උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය)

Rizwan (පුරුෂ) - B.Sc(special) Graduate in Mathematics, Currently teach as a temporary tutor at University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ

ගණිතය උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය)
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Farhan (පුරුෂ) - B.Eng (Hons) UK, A prominent lecturer with more than 5 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුබැද්ද, කළුතර, කොහුවල, කොළඹ

ලන්ඩන් A/S උ/පෙ, සා/පෙළ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් | පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Susantha Gunasekara (පුරුෂ) - Over 32 years of teaching experience locally and internationally
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මාලබේ, වත්තල

ලන්ඩන් A/S උ/පෙ, සා/පෙළ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් | පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති