තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ගණිතය පන්ති

Rasika Weeraman (පුරුෂ) - BSc Special(Hons) in Computer Systems and Networking, ICT Adviser.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ, මීගමුව

Professional UK, Sri Lanka Qualified teacher - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Sydney Jayawardene (පුරුෂ) - BSC (Peradeniya), PGD (IT) - Colombo, PGDE(Colombo), MA (International Education) - Sussex(UK).
ස්ථානයන්: කඳාන, කොළඹ, නුගේගොඩ, මහරගම, මීගමුව, වත්තල

Professional UK, Sri Lanka Qualified teacher - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය ගණිතය

Asitha Perera (පුරුෂ) - BSc, Conducting private classes in Mathematics since 2012.
ස්ථානයන්: කටුනායක, ජා-ඇල, මාරවිල, මීගමුව, වත්තල, වෙන්නප්පුව, වෛක්කාල

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය ගණිතය
ගණිතය, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව - Edexcel / Cambridge IGCSE

Lakshmi Perera (ස්ත්‍රී) - A qualified teacher, Over 10 years experience in Sri Lanka/overseas.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 07, ජා-ඇල, නුගේගොඩ

කේම්බ්‍රිජ් OL සහ AL - භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය සහ රසායන විද්‍යාව

Dimuthu Sandaruwan (පුරුෂ) - B.Sc Special degree in Chemistry, M.Sc degree in Mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ 05, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල, සීදුව

කේම්බ්‍රිජ් එඩෙක්සෙල් OL AS AL

Olympian International Academy - Cambridge Edexcel Grade 8,9,10, OL, AS, AL Classes.
ස්ථානයන්: කඩවත, ගම්පහ, මීගමුව, වත්තල

කේම්බ්‍රිජ් එඩෙක්සෙල් OL AS AL
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව පන්ති / එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Mark Fonseka (පුරුෂ) - Edexcel and Cambridge syllabuses over 8 years experience, VCE (Australia-Melbourne) syllabus over 4 years.
ස්ථානයන්: ගම්පහ, මීගමුව

ගණිතය අමතර පන්ති - Cambridge සහ දේශීය සා/පෙළ

Isuru Dias (පුරුෂ) - NDT Engineering (University of Moratuwa), CIMA Managerial level Qualified, Reading MBA (University of west Scotland).
ස්ථානයන්: කටුනායක, කුරණ, කොච්චිකඩේ, දළුපොත, මීගමුව

උ/පෙ සහ සා/පෙළ - දේශීය, Oxford සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සිසුන් සඳහා

Sanjaya Anagipura (පුරුෂ) - B.Sc. Engineering (Hons), Mechanical Engineering [University of Moratuwa], MBA [University of Sunderland, United Kingdom].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත

සා/පෙළ ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය ඉංග්‍රීසි / දෙමළ මාධ්‍යයෙන් - මීගමුව සහ අවට

Jeni (ස්ත්‍රී) - B.E [Aeronautical], Working as an aircraft stress engineer in a leading company, Teaching is my passion.
ස්ථානය: මීගමුව

දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ ගණිතය පන්ති

Ayomal Siriwardhana (පුරුෂ) - An experienced undergraduate student of University of Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, මීගමුව

ICT and Computer IT teacher (Local / Cambridge / Edexcel)

ICT / IT / Mathematics and Physics classes for O/L and A/L (Local, Cambridge and Edexcel syllabi) SI

ගණිතය පන්ති ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Menaka Silva (පුරුෂ) - BSc, Teacher of a leading International School, Former teacher of Sussex College [Negombo].
ස්ථානයන්: කොළඹ, මීගමුව

ගණිතය පන්ති ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ - භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය

Arshad Azam (පුරුෂ) - Attended a Russian university for higher education in the science stream.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ - භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය and IT classes

Started in 2015, OCEIT is exclusively for those who strive to overcome their English language barriers.
ස්ථානය: මීගමුව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න