එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් OL වසර 2020/21/22 ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව

Dayani De Silva (ස්ත්‍රී) - Retired International school teacher with more than 10 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ

එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් OL වසර 2020/21/22 ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව

Praveen (පුරුෂ) - I have students studying all around the world in prestigious universities, MIT(USA), RMIT( AUS) , ETH (Switzerland) to name a few.

ගණිතය, විද්‍යාව පන්ති

Z. M.Harith (පුරුෂ) - BSc Engineering (R), Teaching since 2015.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, මීගමුව, රත්මලාන, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්ග ණිතය උපකාරක පන්ති

Udara Lakshan (පුරුෂ) - National Diploma in Engineering Sciences (NDES) in Electrical Engineering, Bachelor in Technology (OUSL).
ස්ථානයන්: කටුනායක, කළුතර, කොළඹ, ගම්පහ, මතුගම, මීගමුව

උ/පෙ, සා/පෙළ ගණිතය. භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය (ඉංග්‍රීසි / දෙමළ මාධ්‍යයෙන්) - මීගමුව

Jeni (ස්ත්‍රී) - B.E (Aeronautical), Working as an Engineer in a leading company.
ස්ථානය: මීගමුව

ගණිතය පන්ති ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Menaka Silva (පුරුෂ) - BSc, Teacher of a leading International School, Former teacher of Sussex College [Negombo].
ස්ථානයන්: කොළඹ, මීගමුව

ගණිතය පන්ති ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා
ගණිතය පන්ති - දේශීය සහ ලන්ඩන් (5, 6, 7, 8, 9, 10 සහ සා/පෙළ)

Champika Srimal (පුරුෂ) - More than 10 + experience in reputed International schools and Institutes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඉඹුල්ගොඩ, කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කලගෙඩිහේන, කැලණිය

ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ ගණිතය පන්ති

Shamika Wijayasuriya (ස්ත්‍රී) - Former teacher of Lyceum International school Wattala and St. Thomas's International college Seeduwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මීගමුව

තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ගණිතය පන්ති

Rasika Weeraman (පුරුෂ) - BSc Special(Hons) in Computer Systems and Networking, ICT Adviser.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ, මීගමුව

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය ගණිතය

Asitha Perera (පුරුෂ) - BSc, Conducting private classes in Mathematics since 2012.
ස්ථානයන්: කටුනායක, ජා-ඇල, මාරවිල, මීගමුව, වත්තල, වෙන්නප්පුව, වෛක්කාල

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය ගණිතය
ගණිතය, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව - Edexcel / Cambridge IGCSE

Lakshmi Perera (ස්ත්‍රී) - A qualified teacher, Over 10 years experience in Sri Lanka/overseas.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 07, ජා-ඇල, නුගේගොඩ

ICT and Computer IT teacher (Local / Cambridge / Edexcel)

ICT / IT / Mathematics and Physics classes for O/L and A/L (Local, Cambridge and Edexcel syllabi) SI

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය and IT classes

Started in 2015, OCEIT is exclusively for those who strive to overcome their English language barriers.
ස්ථානය: මීගමුව