උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), සෞඛ්‍යය විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව

StepUp Institute - Institute for Mainly Development of English Medium Education by using new methods and activities where students will learn by doing.
ස්ථානය: දෙල්ගොඩ

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), සෞඛ්‍යය විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව