නීති වේදය - Law college 1st, 2nd and 3rd year classes, revision and paper classes / LLB classes (University of London)

Malintha Bandara (පුරුෂ) - A Qualified Professional, experienced in teaching and research for more than 4 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගාල්ල

නීති වේදය - Law college 1st, 2nd and 3rd year classes, revision and paper classes / LLB classes (University of London)
ගණිතය / පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණ

Jayampath (පුරුෂ) - Bachelor of Computer Science (Hons)(First Class), 6-years experience, National Higher Education Diploma.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය / පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණ
Cisco, Microsoft individual classes with practicals

උපදේශක: Erandaka (පුරුෂ‍) - M.Sc. Network Systems [Swinburne University Melbourne Australia], Cisco academy instructor [Asia Pacific], B.Sc. Computer Science

Cambridge/Edexcel/English Medium O/L භෞතික විද්‍යාව and ගණිතය classes In Galle

Pasan Samarakkody (පුරුෂ) - Undergraduate University of Ruhuna - Electrical and Information Engineering.
ස්ථානයන්: ගාල්ල

Cambridge/Edexcel/English Medium O/L භෞතික විද්‍යාව and ගණිතය classes In Galle

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න