ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය

Jayampath (පුරුෂ) - පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය (ගෞරව) (පළමු පන්තිය), අවුරුදු 8 ක පළපුරුද්ද, ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය
ගණිතය පන්ති - ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Sunil Shantha (පුරුෂ) - Over 15 year s experience teaching in London syllabus, B.Sc (Physical Science).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අම්බලන්ගොඩ, ගාල්ල, පානදුර

ගණිතය පන්ති - ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය
සා/පෙළ භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Pasan Samarakkody (පුරුෂ) - Bachelor of Electrical and Information Engineering (Reading - Final Year).
ස්ථානයන්: කරාපිටිය, කලේගාන, ගාල්ල, වක්වෙල්ල

සා/පෙළ භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
නීති වේදය - Law college 1st, 2nd and 3rd year classes, revision and paper classes / LLB classes (University of London)

Malintha Bandara (පුරුෂ) - A Qualified Professional, experienced in teaching and research for more than 4 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගාල්ල

නීති වේදය - Law college 1st, 2nd and 3rd year classes, revision and paper classes / LLB classes (University of London)
Cisco, Microsoft individual classes with practicals

උපදේශක: Erandaka (පුරුෂ‍) - M.Sc. Network Systems [Swinburne University Melbourne Australia], Cisco academy instructor [Asia Pacific], B.Sc. Computer Science