මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


සා/පෙළ සහ AS/A2 - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් ගණිතය ඔන්ලයින් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Manoj Rodrigo (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 7 කට වඩා
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc. (MAT/SAT/PHY)
MSc in Business Statistics (University of Moratuwa - Sri Lanka)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Pure Mathematics
Further Mathematics
Mechanics
Statistics
Decision Sciences
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
GISM Campus, Melder Place, නුගේගොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 24534
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 26 ඔක්තෝබර් 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 12 පෙබරවාරි 2021