ගණිතය උපකාරක පන්ති සා/පෙළ සහ පහල පන්ති සඳහා

P.G.A. Weerasena (පුරුෂ) - B.Sc. (Physical Science) from University of Colombo, Attorney-at-Law, Former Teacher at Ananda College - Colombo.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

ගණිතය උපකාරක පන්ති සා/පෙළ සහ පහල පන්ති සඳහා

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න