මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ගණිතය / Further Maths / සංඛ්‍යානය / යාන්ත්‍ර විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Rajeendra (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • Bsc from USJP (Physical science), Postgraduate (Msc) from the University of Colombo
 • Over 10 years of experience in assisting students understand and grasp advanced concepts in math and physics intuitively.
 • Past papers and model questions discussed in rigorous detail,until students are clear on a particular topic and are capable of applying their knowledge to challenging questions with ease and confidence.
 • Quick methods taught to assist students save time at the exams,along with mnemonic techniques that will minimize the need for rote memorization.
 • Focus will be on helping students achieve A grades and higher.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • Maths - C12/C34(Edexcel)P1-P3 (Cambridge)
 • Further Maths-FP1-FP3 (IAL), Further Maths (CIE)
 • Further Mechanics and further statistics
 • M1-M3
 • Further pure maths (Edexcel IGCSE), Additional Maths (Cambridge IGCSE)
 • Combined Maths (Eng medium)-Local AL
 • Physics (IGCSE,IAL,CIE)
 • Short-term crash courses and revision/paper classes for students who need to cover up on their theoretical concepts quickly; 3-6 month courses for both core math and further math,including mechanics and statistics modules.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Scientas institute, No 24,1/1 Galle Road, දෙහිවල


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 14472
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 26 මාර්තු 2018
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 24 නොවැම්බර් 2020