විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / ජීව විද්‍යාව / ගණිතය [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - An undergraduate of university of Colombo and conducting classes for 4 years.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, ඇඹුල්දෙනිය

විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / ජීව විද්‍යාව / ගණිතය [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය]
ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය

Jayampath (පුරුෂ) - පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය (ගෞරව) (පළමු පන්තිය), අවුරුදු 8 ක පළපුරුද්ද, ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය
1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )

Oshadhi Herath (පුරුෂ) - Assistant Lecturer - Faculty of Engineering, University of Moratuwa. BSc(Hons) - Faculty of Engineering, University of Moratuwa.

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )
Lessons & Revision - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය

Mrs. T. Perera (ස්ත්‍රී) - Masters in Education, Bachelors Degree in Physical Science.(BSc - Mathematics), PGDE.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

Lessons & Revision - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය
විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ)- An undergraduate student in Biomedical science.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව

Randunu Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc Engineering (Hons) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව
කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය (IGCSE, GCE), එඩෙක්සෙල් භෞතික විද්‍යාව ගණිතය

Ms Pavithra Silva (ස්ත්‍රී) - Engineering degree holder [University of Moratuwa], Completed the postgraduate in teaching [Ministry of Higher Education].ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, කළුබෝවිල, කොහුවල, කොළඹ

එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 6 සිට IGCSE ගණිතය සහ ගිණුම්කරණය

Chamila (ස්ත්‍රී) - BSc in Accounting and Finance University of London (UK), Diploma in Teaching by Pearson Education (UK).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුබෝවිල, කොහුවල, කොළඹ 06

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - O/L ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Fathima Ashfah (ස්ත්‍රී) - Tailor made lesson plans to suit the students ability., Continuous assessment to gauge the student's progress.
ස්ථානය: දෙහිවල

ගණිතය උපකාරක පන්ති ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන් සඳහා

Anuraj Arunakulasingam (පුරුෂ) - Bachelor of general studies [University of South Western Louisiana USA]
ස්ථානයන්: කොළඹ 4/5/6/7/8, ගල්කිස්ස, දෙහිවල

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ සා/පෙළ පන්ති - ගණිතය

Gihan Hettiarachchi (පුරුෂ) - First class honors degree in Engineering from University of Moratuwa, CFA and CIMA complete, Experienced tutor since 2012.

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ සා/පෙළ පන්ති - ගණිතය
ගණිතය සා/පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්) පුණරීක්ෂන සහ සිද්ධාන්ත පන්ති

Dulanjan Uduge (පුරුෂ) - BSc Civil Engineer University of Moratuwa, 4 years experience
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

ගණිතය සා/පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්) පුණරීක්ෂන සහ සිද්ධාන්ත පන්ති
IGCSE උපකාරක පන්ති - ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව

isuri Perera (ස්ත්‍රී) - Diploma holder in special needs education.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති