මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ජර්මානු භාෂාව - ඔන්ලයින් - පෞද්ගලික - කණ්ඩායම් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
New Brisbane Academy
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
The tutor is a retired accountant, banker, lecturer with experience in Canada, Europe and Sri Lanka preparing students for professional exams such ACCA (Eng), AIB (Eng), RIA (Canada) and maintaining a success rate of around 98% since 1971
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
German Language
- For students and professionals to Germany / Swiss / Austria and for Spouse Visas
- For A1 - A2 - B1 - B2 Exams of German Goethe Institute
- For Local and UK Exams : O/L - A/L
වීඩියෝ

පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
New Brisbane Academy, 299, Horana Road, Miriswaththa Junction, පිළියන්දල
(Passing Buses: 120 - 127 - 139/3 - 159 - 162 - 255/17 - 341 - 795)


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • தமிழ்
  • English
  • වෙනත්(German)

 A/L ICT in English Medium