මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Nilushka Gunatissa (ස්ත්‍රී)
 • සාමාන්‍ය පෙල
 • උසස් පෙල
 • ඩිප්ලෝමා
 • උපාධි අපේක්ෂක
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 5 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Bachelor of Arts in University of Peradeniya, Sri Lanka.
7 Years of experience of teaching French - Edexcel Syllabus, Cambridge Syllabus & International Bachelorette (IB syllabus) Syllabus.
3 Years of experience of teaching French - Local Syllabus GCSE O/L and GCSE A/L French.
Currently working as a French Teacher of Gateway International School, Sri Lanka.
Trained to teach the Pearson Edexcel International GCSE In French in 2019/2020
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
French Edexcel Syllabus, Cambridge Syllabus & International Bachelorette (IB syllabus) Syllabus.
French - Local Syllabus GCSE O/L and GCSE A/L French.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
තලවතුගොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අතුරුගිරිය

කොට්ටාව

තලවතුගොඩ

නුගේගොඩ

පන්නිපිටිය

බත්තරමුල්ල

මහරගම

හෝකන්දර

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English

 A/L ICT in English Medium