මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

සා/පෙළ, උ/පෙ ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Achini Wickramasinghe (ස්ත්‍රී)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ඩිප්ලෝමා
  • LAMDA GOLD MEDAL (Honours), ATCL TCL, LTCL TCL, TKT British Council Colombo, Diploma in English Aquinas College, Diploma in English (Honours) Indhira Gandhi Foundation.
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 3 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Lyceum International, Yakkala
Examiner at the Institute of Music Speech and Speaking Skills (IMSSS)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Teacher and Coach for Spoken English, Communication and Business English.
English Language Lessons for O/L, A/L Examination.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English

 Grade 1 to A/L All Subjects