ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ගුරුවරයෙක්

Thilak Dayananda (පුරුෂ) - B.A [English], Govt English Specialist Trained Teachers Certificate, 40 years in Teaching, LLB [London Examination].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ගුරුවරයෙක්
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්

Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in English [USJP - Reading], DETE [University of Colombo], TKT, Over 9 years experience.

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්
කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා අධ්‍යාපන ආයතනයක්

We provide the best learning materials with high quality teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, වත්තල

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා අධ්‍යාපන ආයතනයක්
IELTS / TOFEL / City & Guilds / English for Grade 9 to A/L [Local / International]

S. Perera (ස්ත්‍රී) - I originate from the IT Field ending up as an IT Consultant and have diverted in to the Corporate Training segment over 10 year back.
ස්ථානයන්: කොළඹ, තලවතුගොඩ

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ

Edulangues (ස්ත්‍රී) - BA (Honors) Special Degree in French Language & Literature [University of Kelaniya], Teaching French at a leading International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ත

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති උ/පෙ (2022 / 23 / 24) සහ සා/පෙළ (2022 / 2023) නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්

Ransika Gamage (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) TESL, Diploma in English University of Colombo, Completed British Council Intermediate Level.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කොට්ටාව, තලපත්පිටිය

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති උ/පෙ (2022 / 23 / 24) සහ සා/පෙළ (2022 / 2023) නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්
උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි කථනය - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Kavitha (ස්ත්‍රී) - 16 years experience in teaching students to reach their goals.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 15

Environmental Management Teacher and English Teacher (5014)

Anya Goldman (ස්ත්‍රී) - I have an A* for Cambridge GCE English and Literature in English.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 5 - උ/පෙ (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Angela Perera (ස්ත්‍රී) - BA in Arts (University of Peradeniya), Diploma in Education, 35+ years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වත්තල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව / සාහිත්‍ය ශ්‍රේණිය 6 - A ලෙවල්ස් (දේශීය / ජාත්‍යන්තර විෂය නිර්දේශය), ප්‍රසිද්ධ කථන පන්ති

Shiandra Gooneratne (ස්ත්‍රී) - Undergraduate [University of London], International Public Speaking Competition 2017 Finalist,
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුබැද්ද

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS

Adrian Gunaratne (පුරුෂ) - Over 17 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, බත්තරමුල්ල, මහබාගේ, මාලබේ, රාජගිරිය, වත්තල

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්), Public Speaking, ඉංග්‍රීසි කථනය (ඔන්ලයින්)

Nishani Gunawardana (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Education (First Class) [Horizon Campus], TKT [Cambridge University London].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගාල්ල, හික්කඩුව

ඉංග්‍රීසි භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්), Public Speaking, ඉංග්‍රීසි කථනය (ඔන්ලයින්)
දේශීය සහ එඩෙක්සෙල් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-11

Sarah Perera (ස්ත්‍රී) - BBA SLIIT.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුගස්තොට, පල්ලෙකැලේ

දේශීය සහ එඩෙක්සෙල් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-11
ඉංග්‍රීසි සහ සාහිත්‍ය පිළිබඳ උපදේශක

Asitha M. Tennakoon (පුරුෂ) - Diploma in Teaching English and Literature for English Teachers [Uni. of Colombo], Advance Diploma in English [Uni. of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ

ඉංග්‍රීසි සහ සාහිත්‍ය පිළිබඳ උපදේශක

 Grade 1 to A/L All Subjects