මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ General ඉංග්‍රීසි ටියුෂන් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Udaya Karunathilake (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
වැඩිදුර තොරතුරු
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc. Engineering [University of Peradeniya]
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
O/L - English, Maths (Local/Cambridge)
A/L - Physics, Maths (Local/Cambridge)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කෑගල්ල


මාවනැල්ල


කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කුරුණෑගල


නුවර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මහනුවර


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කෑගල්ල

මාවනැල්ල

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කුරුණෑගල

නුවර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මහනුවර

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English

 Advertise Here