මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, ඉංග්‍රීසි සා/පෙළ - උ/පෙ, අපරදිග සංගීතය සා/පෙළ - උ/පෙ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Achini Wickramasinghe (ස්ත්‍රී)
 • සාමාන්‍ය පෙල
 • උසස් පෙල
 • ඩිප්ලෝමා
 • LAMDA GOLD MEDAL, ATCL Trinity College London, LTCL Trinity College London, TKT British Council Colombo, Diploma in English Aquinas College, Diploma in English Indhira Gandhi Foundation.
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 2 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Lyceum International, Yakkala
Examiner at the Institute of Music Speech and Speaking Skills (IMSSS)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
English Language O/L, A/L
Western Music O/L, A/L
Spoken English
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 24570
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 29 ඔක්තෝබර් 2020
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 26 නොවැම්බර් 2021